Bestendigheid pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid installeerde in 2009 twee commissies om te bezien of in het Nederlandse stelsel van aanvullende pensioenen op accurate wijze is voorzien in financiële schokken.

De Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, onder voorzitterschap van Prof. dr. K.P. Goudswaard, onderzocht of de Nederlandse pensioenen in het huidige stelsel betaalbaar blijven. De gemiddelde levensverwachting stijgt en daarmee stijgen de financiële pensioenverplichtingen.

De Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer, voorgezeten door Prof. dr. J.M.G. Frijns, werd verzocht om aanbevelingen te doen ten aanzien van beleggingsbeleid, risicobeheer, uitvoering en goed pensioenfondsbestuur (pension fund governance).

De bevindingen van beide commissies:

Een Sterke Tweede Pijler

Pensioen: Onzekere Zekerheid

Ervaren bestuur

In toenemende mate zijn pensioenfondsen afhankelijk van financiële markten door toegenomen beleggingen in aandelen, vastrentende waarden alsmede vastgoed en (andere) alternatieve beleggingscategorieën. Bovendien is de wetgeving rondom pensioenfondsen in relatief korte tijd ingewikkelder geworden. Daarbij komt het vaker voor dat belanghebbenden genomen besluiten van bestuurders voor de rechter ter discussie stellen.

In dit verband beval de commissie Frijns de mogelijkheid aan dat externe deskundigen in de besturen van pensioenfondsen worden opgenomen.

De commissie stelde verder dat hogere eisen moeten worden gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen en aan de kwaliteit van de bestuurlijke processen.

Wet- en regelgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte in 2011 met de voorbereidingen voor nieuwe wetgeving om een nieuw bestuursmodel voor pensioenfondsen te introduceren. In dat bestuursmodel is uitdrukkelijk gekozen voor de mogelijkheid om externe, ervaren bestuurders in pensioenbesturen te benoemen. Zo wordt pensioenfondsen wettelijk de mogelijkheid geboden om het hoofd te bieden aan de ingewikkeld geworden (beleggings)omgeving. De plannen mondden uit in de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen (zie HIER de wijzigingen van toezichthouder De Nederlandsche Bank die uit deze wet voortvloeien voor pensioenfondsen).

Toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten kwamen in 2011 met de Beleidsregel deskundigheid, inmiddels gewijzigd in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Vanuit het toezicht worden  kennis- en competentievereisten gesteld waaraan de hedendaagse bestuurder moet voldoen.

Rol Pensioenbestuurders.nl : integraal advies

Pensioenbestuurders.nl adviseert bij bestuurlijke processen: visie, missie, strategie, beleid en uitvoering.

Pensioenbestuurders.nl hanteert hierbij de integrale aanpak.

De advisering bij bestuurlijke processen betreft meestal uitbesteding van activiteiten aan een uitvoeringsorganisatie of de voorbereiding op het aannemen van nieuwe institutionele cliënten. Pensioenbestuurders.nl bundelt de verschillende onderwerpen, houdt overzicht en stuurt de betrokken adviseurs aan met een duidelijke terugkoppeling aan het verantwoordelijke pensioenbestuur.

Pensioenbestuurders.nl adviseert integraal bij de implementatie van bestuursbesluiten. Vaak betreffen die bestuursbesluiten uitbesteding van activiteiten, samenwerking of de opzet van een bestuursbureau.

Print